ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

 

Η επιτροπή βιωσιμότητας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εντολή που έχει λάβει από το Δ.Σ. πρέπει:

 

 1. Να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου σε πραγματική οικονομική βάση βασισμένη βεβαίως στην λογιστική απεικόνιση αυτών.

 

 1. Να ελέγξει την παραγωγικότητα του Ταμείου σε οικονομική βάση.

 

 • Να διερευνήσει μεθόδους βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του συνόλου του προσωπικού καθώς επίσης και την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).

 

 1. Να δημιουργήσει δείκτες τέτοιους ώστε να δύναται ανά πάσα στιγμή να εξάγεται η σωστή εικόνα του Ταμείου. Τούτο βεβαίως δεν πρέπει να αποκλείει σε καμία περίπτωση την ανανέωση ή/και βελτίωση των δεικτών αυτών ή ακόμη και την αντικατάστασή τους ώστε να ανταποκρίνονται τούτοι στην εκάστοτε πραγματικότητα που θα καλείται να λάβει υπ’ όψιν του το Δ.Σ.

 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Το ΤΥΠΕΤ σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι της υπερογδονταετούς πορείας του. Και τούτο διότι τα έσοδά του παρουσιάζουν μία εξαιρετικά υψηλή κάμψη κυρίως λόγω της μείωσης του πληθυσμού των εν ενεργεία ασφαλισμένων. Πέραν του φυσιολογικού ρυθμού γήρανσης του πληθυσμού του, καθοριστικός παράγοντας στην απότομη μείωση των εσόδων του υπήρξε η εθελουσία έξοδος στην οποία προέβη η Εθνική Τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2013. Και τούτο διότι το μέσο ασφάλιστρο μειώθηκε δραματικά καθώς η πλειοψηφία των αποχωρησάντων εν ενεργεία μελών του ήταν αφ’ ενός υψηλόβαθμοι, αφ’ ετέρου ο μέσος μικτός μισθός επί του οποίου υπολογίζοντο οι εισφορές υπέρ ΤΥΠΕΤ αλλά και η εργοδοτική εισφορά ήταν σαφώς υψηλότερος της μέσης μηνιαίας σύνταξης που θα απονεμηθεί στους αποχωρήσαντες και επί της οποίας θα γίνεται εφεξής ο υπολογισμός των εισφορών, χωρίς βεβαίως εργοδοτική εισφορά. Το γεγονός ότι προκατεβλήθη στο ΤΥΠΕΤ το ποσό που αναλογεί στα μέλη εκείνα που αποχωρούν σταδιακά μέχρι το 2016 δεν αναιρεί το γεγονός της μείωσης των εσόδων έστω και σταδιακά. Απλώς η διαχείριση τούτης της προκαταβολής πρέπει να γίνει με φειδώ και να αντιμετωπισθεί ως «εν δυνάμει έσοδο» ανεξαρτήτως της αμέσου λογιστικής απεικόνισης.

 

Γίνεται λοιπόν εμφανές το γεγονός ότι η όποια στρατηγική για το μέλλον πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της όχι μόνον την παράμετρο του περιορισμού των δαπανών αλλά και εκείνην της μείωσης των εσόδων αν όχι με την ίδια βαρύτητα πάντως σαφώς σε αυξημένη σχέση. Η λογική πάντως υπαγορεύει πως αυτές οι παράμετροι πρέπει να αντιμετωπισθούν συνδυαστικά και με άμεση συνάφεια χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να ανακοπείέστω και κατ’ ελάχιστον η προσπάθεια μείωσης των δαπανών η οποία πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό έτσι ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης εξορθολογισμός τους.

 

Ένας επιπλέον παράγοντας αύξησης των δαπανών είναι η φυσιολογική γήρανση του πληθυσμού των μελών η οποία επιφέρει επιβάρυνση στις δαπάνες υγείας.

 

Σε μικρότερο βαθμό πρέπει να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας η πολλάκις κακή χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών από τα μέλη μας. Προς την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα όπως ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και η περαιτέρω ενεργοποίηση της Διεύθυνσης εσωτερικού Ελέγχου του ΤΥΠΕΤ με απτά αποτελέσματα.

 

Τέλος σημαντικά καθοριστικός παράγοντας είναι και η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των δαπανών που αφορά μέλη της περιφέρειας (η γνωστή παλαιότερα ως διαδικασία εκκαθάρισης offline) από την 01/01/2014 εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας. Δηλαδή ενώ μέχρι 31/12/2013 οι κάτοχοι των αποδείξεων δαπανών μετέβαιναν στα καταστήματα της Εθνικής και αποζημιωνόντουσαν, θεωρητικά, με το ποσό το οποίο έπρεπε βάσει του Κανονισμού Παροχών του ΤΥΠΕΤ, από την 01/01/2014 η Τράπεζα έπαψε να καταβάλει άμεσα τα ποσά αυτά και αντ’ αυτής της διαδικασίας λειτουργεί κατά βάση ως μεσολαβητής μεταξύ ΤΥΠΕΤ και ασφαλισμένου.

 

Αυτό είχε τις εξής άμεσες συνέπειες: Κατ’ αρχάς υπάρχει αύξηση των δαπανών η οποία όμως είναι εικονική δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται οι πραγματικές δαπάνες σε σημερινά επίπεδα. Από την άλλη όμως προφανώς και μειώνει τα διαθέσιμα του Ταμείου σε συνδυασμό με το γεγονός της εκκαθάρισης των παλαιών αποδείξεων και της τμηματικής κατά συνέπεια αποπληρωμής αυτών.

 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η ανωτέρω περιγραφείσα μέχρι την 31/12/2013 διαδικασία δεν ενέπλεκε άμεσα το ΤΥΠΕΤ δεδομένου ότι πρακτικά αποτελούσε μία διευκόλυνση της Τράπεζας προς το προσωπικό της καθώς για την πληρωμή των προσκομιζόμενων αποδείξεων στην Τράπεζα χρεωνόταν ο ενδιάμεσος λογαριασμός 330, ήτοι ο μεταβατικός, ως προς τα αποτελέσματα της Τράπεζας, λογαριασμός Διοίκησης και άμα τη εκκαθαρίσει από το ΤΥΠΕΤ οι ανωτέρω χρεωστικές εγγραφές «έκλειναν» με την αντίστοιχη πίστωση από το ΤΥΠΕΤ και την είσπραξη της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς από το μέλος.

 

Η εκκαθάριση του λογαριασμού αυτού όμως με το πέρασμα των χρόνων – να σημειωθεί πως αυτή η διαδικασία ακολουθείτο για μία χρονική περίοδο πέραν της πεντηκονταετίας – έβαινε διαρκώς καθυστερούμενη με αποτέλεσμα κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 2010 να φτάσει σε χρονική υστέρηση περίπου τριών (3) ετών. Με σημαντική προσπάθεια και εποπτεία εκ μέρους του Δ.Σ. αυτό το χρονικό διάστημα σήμερα έχει μειωθεί σε λιγότερο από το μισό, ήτοι λιγότερο του ενάμισι (1,5) έτους και βαίνει έτι μειούμενο. Αυτό βεβαίως θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα ως μία επιπλέον αύξηση των δαπανών.

 

Μία αντικειμενική δυσκολία στη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των προ του 2012 ετών στοιχείων και των μετά το 2012 είναι η αλλαγή στο μηχανογραφικό σύστημα και κατ’ επέκτασιν ο τρόπος τήρησης των στοιχείων τόσο απολογιστικά όσο και προϋπολογιστικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει κάποιας μορφής μομφή για την «παλαιά» τήρηση των στοιχείων δεδομένου ότι υπάρχει σαφής αλλαγή στην φιλοσοφία τήρησης και παρακολούθησης των δαπανών καθώς με το νέο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα) τηρούνται οι δαπάνες ανά είδος και όχι ανά κατηγορία. Επί παραδείγματι οι δαπάνες που αφορούσαν σε μικροβιολογικές εξετάσεις στο προηγούμενο μηχανογραφικό σύστημα αντιμετωπιζόντουσαν ως ενιαίες ενώ στο σημερινό αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, ανά εξέταση δηλαδή, με αποτέλεσμα την άντληση του λίαν απαραιτήτου ποιοτικού αυτού στοιχείου με βάση το οποίο το ΤΥΠΕΤ σήμερα δύναται να αναγνωρίσει την πραγματική ανάγκη διεξαγωγής αυτών των εξετάσεων καθώς και, εν πολλοίς, αυτή τούτη τη διεξαγωγή τους. Αυτή βεβαίως η διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο στην καταχώρηση αλλά την ίδια στιγμή ελαχιστοποιεί τον χρόνο ελέγχου. Ακριβώς αυτού του τύπου οι αλλαγές στις διαδικασίες είναι που πρέπει να καθορίσουν την χάραξη της νέας στρατηγικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2012-2014

 

Πέραν των ανωτέρω περιγραφεισών ενεργειών και διαδικασιών που υιοθετήθηκαν με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ και εφαρμόσθηκαν με πολύκοπη και εντατική προσπάθεια και παρακολούθηση κατά την διετία που πέρασε, μία σειρά άλλων ενεργειών και αποφάσεων απεδείχθησαν καθοριστικές στην προσπάθεια για την μείωση των δαπανών.

 

Η συνεργασία με την ελεγκτική εταιρεία ACCURATE, η οποία διενεργεί και για λογαριασμό αρκετών ασφαλιστικών εταιρειών τους ελέγχους των νοσηλειών, είχε απτά και πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ελέγχθηκε αποτελεσματικά το κόστος των νοσηλειών που αφορούσε στα μέλη μας μειώνοντας έτσι το μέσο κόστος νοσηλείας (ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ 2013) από περίπου 2.100 € σε περίπου 1.270 €. Το εντυπωσιακότερο δε εύρημα ήταν πως μειώθηκε εντυπωσιακά το κόστος νοσηλείας στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα χωρίς να υπάρχει μείωση στον αριθμό των χρηζόντων νοσηλείας και παρά την εισαγωγή του «Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου» από το Υπουργείο Υγείας το οποίο επηρέασε σαφώς τα κόστη νοσηλείας προς τα πάνω με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτή δε η συνεργασία είχε ευεργετικά αποτελέσματα και για τους ασφαλισμένους μας καθώς σε νοσηλείες που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, συμβεβλημένα ή μη με το ΤΥΠΕΤ, το κόστος που αναλογεί στα μέλη μας μειώθηκε εξ ίσου.

 

Το άμεσα εξαγώγιμο συμπέρασμα είναι πως αν μη τι άλλο η αίσθηση του ελέγχου από πλευράς ΤΥΠΕΤ έχει παγιωθεί πλέον και οι όποιες ακούσιες ή μη υπερτιμολογήσεις ή «περιττές» εξετάσεις εκ μέρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κρατικών ή μη, αποφεύγονται ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο προσεκτικά ως προς το εύρος των εξετάσεων που πραγματοποιούν ή χρεώνουν.

 

Η δημιουργία ενός δικτύου συνταγογραφούντων ιατρών στην περιφέρεια απέδωσε οικονομίες κλίμακος τόσο για το Ταμείο όσο και για τους ασφαλισμένους. Διότι αφ’ ενός μεν το ΤΥΠΕΤ δεν επιβαρύνεται με τα ποσά των αποδείξεων των γιατρών, αφ’ ετέρου οι συνάδελφοι δεν επιβαρύνονται καθόλου στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Υπάρχει βεβαίως η επιβάρυνση της μισθοδοσίας αυτών των γιατρών αλλά η επιλογή των πόλεων που αυτή η συνεργασία αναπτύχθηκε έγινε επί τη βάση υπολογισμού κόστους – οφέλους. Υπολογίστηκε δηλαδή σε ποιές περιοχές το καταβαλλόμενο ποσό για συνταγογράφηση υπερβάλει το καταβαλλόμενο ποσό ως αμοιβή του συνταγογραφούντος ιατρού. Επιπλέον, όπου αυτό ήταν εφικτό, το ΤΥΠΕΤ συνήψε συμφωνίες με διαφόρων ειδικοτήτων ιατρούς οι οποίοι αποδέχονται το τιμολόγιο του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση εν προκειμένω προέκυψαν οφέλη όχι μόνον για το οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου αλλά και για τους ασφαλισμένους τα οποία μπορούν να ληφθούν ως μία επιπλέον παροχή του Ταμείου προς τα μέλη του ή άλλως, με καθαρά τεχνοοικονομικούς όρους, ως αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού σε μία κατηγορία ιατρικών επισκέψεων.

Ας σημειωθεί πως η αντίστοιχη εμπειρία από άλλο Ταμείο, των εργαζομένων στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΥΠΑΤΕ, αξιολογήθηκε, προτιμήθηκε όμως και τελικώς επελέγη, η λύση της αυτόνομης ανάπτυξης και όχι η «ενοικίαση» ενός ετοίμου δικτύου διότι, τοιουτοτρόπως, επετεύχθη αφ’ ενός η αυτονομία στις επιλογές και η βέλτιστη αξιοποίηση της εμπειρίας των κατά τόπους συναδέλφων και αφ’ ετέρου η επίτευξη των οικονομιών κλίμακος στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς το κόστος μιας έτοιμης λύσης για τα δεδομένα του ΤΥΠΕΤ ήταν υψηλό. Σημειωτέον πως η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και επ’ ουδενί δεν θεωρείται περατωθείσα.

 

Σημαντική επίσης παράμετρος υπήρξε η κατάργηση της αποζημίωσης νοσηλειών εκτός Υγείας Μελάθρου ή κρατικών νοσοκομείων στην Αττική. Τούτο απεικονίσθη τόσο στην μείωση της νοσοκομειακής δαπάνης όσο και στην αύξηση της πληρότητας της κλινικής Υγείας Μέλαθρο, γεγονός που με της σειρά του δημιούργησε οικονομίες κλίμακος στην εν λόγω κατηγορία δαπάνης.

 

Συγχρόνως για ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν γίνονται στο Υγείας Μέλαθρο υπεγράφησαν συμβάσεις με ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα γεγονός το οποίο μπορεί να εκληφθεί, πάλι με τεχνοοικονομικούς όρους, ως νέα παροχή ή βελτίωση υφισταμένων δεδομένου ότι το οικονομικό όφελος, σε απόλυτα μεγέθη, δεν είναι υψηλό, μπορούσε δηλαδή να επιλεγεί η λύση των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μεγιστοποιείται όμως το όφελος των ασφαλισμένων από την αποφυγή των λιστών αναμονής στα κρατικά νοσοκομεία.

 

Επίσης ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του δικτύου των ιατρών στην περιφέρεια άρχισε η δημιουργία και ενός δικτύου συνεργαζομένων διαγνωστικών κέντρων τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια αλλά και ενός δικτύου μικροβιολογικών κέντρων στην περιφέρεια ταυτόχρονα με την ανάπτυξη ενός δικτύου φυσικοθεραπευτών. Και αυτές οι διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και δεν θεωρούνται περατωθείσες. Είναι προφανές πως και εδώ επιτυγχάνονται τόσο οικονομίες κλίμακος όσο και έμμεσες βελτιώσεις παροχών ή έμμεση θέσπιση νέων.

 

ΤΜΗΜΑΒ΄

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

 

Παρατηρώντας το οικονομικό αποτέλεσμα του Ταμείου μπορεί ασφαλώς να εξαχθεί το συμπέρασμα πως το ΤΥΠΕΤ για να μπορέσει αφ’ ενός να ανταποκριθεί στο ρόλο του και αφ’ ετέρου να διατηρήσει το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρέπει άμεσα να προβεί σε μία σειρά ενεργειών οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να έχουν τόσο διαχειριστική όσο και αναπτυξιακή λογική.

 

Το πρώτο βήμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ασφαλώς η εξέταση καθ’ έτος της αποτελεσματικότητάς του μέσα από την παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του. Για να επιτευχθεί όμως τούτο πρέπει η παρακολούθηση αυτή να γίνει βάσει των «επιχειρησιακών περιοχών» του.

Ήτοι πρέπει να αντιμετωπισθεί, κατ’ αρχάς, χωριστά ο τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας και ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας.

Αυτοί με τη σειρά τους να αντιμετωπισθούν βάσει των δικών τους επιχειρησιακών περιοχών.

 

Ο μεν τομέας υγείας περιλαμβάνει την κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», το Οδοντιατρικό κέντρο, την πρωτοβάθμια, και την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

Με τη σειρά της η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελείται από τις πρωτογενώς παραγόμενες υπηρεσίες σε εξωτερικά ιατρεία (Σοφοκλέους, Μέλαθρο, υγειονομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, περιφερειακά ιατρεία, συνταγογραφούντες γιατροί περιφέρειας) και τις αγοραζόμενες υπηρεσίες.

Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας αποτελείται από τις αγοραζόμενες υπηρεσίες από κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή θεραπευτήρια (συνεργαζόμενα ή μη) εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Ο δε τομέας κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνει τις κατασκηνώσεις, τα θέρετρα και την επιδοματική πολιτική η οποία περιλαμβάνει επιδόματα πρωτογενώς καταβαλλόμενα και επιδόματα για την καταβολή των οποίων το ΤΥΠΕΤ απλώς μεσολαβεί.

 

Έχοντας λοιπόν καθορίσει τις επιχειρησιακές περιοχές και αντιμετωπίζοντάς τες αυτοτελώς το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά του και να καθορίζει την πολιτική του. Στο σημείο αυτό δεν γίνεται μνεία των εσόδων δεδομένου ότι εξ ορισμού ένα Ταμείο Υγείας είναι δαπανοκεντρικό. Συνεπώς η βασική παράμετρος που καθορίζει την πολιτική του είναι η πορεία των δαπανών του.

 

Για να γίνει όμως η δουλειά του Δ.Σ. ευκολότερη αλλά κυρίως αποδοτικότερη υπάρχουν μία σειρά προϋποθέσεων οι οποίες είναι όχι απλώς απαραίτητες αλλά λίαν απαραίτητες. Αυτές μπορούν να συνοπτισθούν στο τρίπτυχοποιότητα, αποδοτικότητα, έλεγχος.

 

Ποιότητα αφ’ ενός μεν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε αυτές αφορούν ιατρικές είτε διοικητικές υπηρεσίες, αφ’ ετέρου δε στην ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Έτσι από μεν τις πρώτες αποφεύγεται η αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών εκτός των δομών του Ταμείου από δε τις δεύτερες αποφεύγεται η περιττή χρήση πόρων του Ταμείου αλλά και εργατοώρες, ενίοτε δε και εργατοημέρες, για την ενημέρωση των ασφαλισμένων.

 

Η αποδοτικότητα με τη σειρά της θα έχει σαφές οικονομικό αποτέλεσμα και τούτο γιατί αγγίζει πολλά επίπεδα.

Κατ’ αρχάς η αποδοτικότητα του διοικητικού προσωπικού η οποία χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής δεν μπορεί να υπολείπεται ενός φυσιολογικού ορίου. Παρετηρήθη το φαινόμενο κατά την περίοδο που το Ταμείο προσέφυγε στη λύση των εποχικών υπαλλήλων αυτοί να έχουν σε πολλές περιπτώσεις τριπλάσια και ακόμη υπερτριπλάσια απόδοση του μονίμου προσωπικού. Αποδίδοντας λοιπόν τα του μέσου ανθρώπου το αποτέλεσμα αποτιμάται σε «μη χαμένες εργατοημέρες» για τους ασφαλισμένους.

Αποδοτικότητα του ιατρικού προσωπικού στις παρεχόμενες υπηρεσίες είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην δευτεροβάθμια περίθαλψη. Παρ’ όλο το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των ασφαλισμένων από το γενικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν παύουν να υπάρχουν παράπονα, τα οποία εν πολλοίς είναι δικαιολογημένα, για κάποιες υπηρεσίες. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων αλλά και η βελτιστοποίηση εν γένει των παρεχομένων υπηρεσιών θα επιφέρει σαφώς οικονομίες κλίμακος δεδομένου ότι θα αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση των ασφαλισμένων για τις πρωτογενώς παραγόμενες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση των αγοραζομένων. Βασική φυσικά παράμετρος είναι η αποφυγή δημιουργίας τεχνητής ζήτησης υπηρεσιών, ένα φαινόμενο του οποίου η ριζοσπαστική αντιμετώπιση θα επιφέρει εξαιρετικά υψηλές οικονομίες κλίμακος.

 

Έχοντας τροποποιήσει τις ανωτέρω περιγραφείσες δομές επί τα βελτίω, το αποτέλεσμα θα είναι και η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του Δ.Σ. Διότι έχοντας λύσει βασικά θεσμικά προβλήματα θα ασχολείται με την πραγματική του δουλειά που είναι η λήψη της επιχειρηματικής απόφασης και όχι η διαδικαστικού χαρακτήρα διεκπεραίωση τρεχόντων θεμάτων.

Πέραν δε τούτου θα βελτιωθεί και η αποδοτικότητα των επιτροπών του Δ.Σ. δεδομένου ότι αυτές θα λειτουργούν όπως προβλέπεται σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Προπαρασκευαστικά δηλαδή και συμβουλευτικά.

 

Προφανώς βεβαίως και έπεται το κομμάτι του ελέγχου όπου, πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης της Διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου και εμπλουτισμού της με τα νέα αντικείμενα που εκ των πραγμάτων ανακύπτουν – όπως ο νέος τρόπος ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και των υπολοίπων δαπανών – απαιτείται και αναβάθμιση εν τοις πράγμασοι του ρόλου του Δ.Σ. Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιεί διαρκώς νέα εργαλεία αλλά και να αξιοποιεί τα ήδη υπάρχοντα ώστε να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο ρόλο του και να ελέγχει την πιστή εφαρμογή των αποφάσεών του.

 

Όλα τούτα προϋποθέτουν την πιστή εφαρμογή κάποιων κανόνων. Τινές εξ αυτών ήδη υφίστανται τινές πρέπει να εισαχθούν.

 

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Ένας τομέας στον οποίο έχει γίνει μία σημαντική προσπάθεια μείωσης δαπανών αλλά και επίτευξης οικονομιών κλίμακος είναι ο τρόπος και η διαδικασία προμηθειών. Υπάρχουν όμως περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας υπό προϋποθέσεις. Αυτές είναι η απόλυτη εφαρμογή των διατάξεων και των προβλέψεων του κανονισμού προμηθειών σε συνδυασμό με την επίσης απόλυτη εφαρμογή του κανονισμού των συμβάσεων.

Αυτό πρακτικά συμβαίνει ότι εφεξής δεν πρέπει να γίνεται καμία προμήθεια, ακόμη και αναλωσίμων υλικών, χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός προμήθειας ή εν πάση περιπτώσει να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του κανονισμού προμηθειών. Ειδικά αφ’ ης στιγμής θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα) όλων των υλικών τόσο του Υγείας Μέλαθρον όσο και του οδοντιατρικού κέντρου (διαδικασία η οποία οσονούπω, και πάντως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρώνεται).

Κομβικής επίσης σημασίας είναι και η αυστηρή τήρηση των διατάξεων του κανονισμού συμβάσεων.

Να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από τις δομές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του Ο.Π.Σ. και λειτουργεί τόσο ως μητρώο συμβάσεων όσο και ως λογιστική υποστήριξη εκάστης σύμβασης. Η δημιουργία του εν λόγω προγράμματος ήταν μία σημαντική δομική αλλαγή καθώς στο συγκεκριμένο τομέα υπήρχε πλήρης άγνοια ως προς το ποιές και τί είδους συμβάσεις είχαν υπογραφεί δυσκολεύοντας έτσι το ελεγκτικό έργο τόσο των υπηρεσιών όσο και του Δ.Σ., ειδικά στις συμβάσεις εκείνες που προέβλεπαν εγγυήσεις για την αγορά μηχανημάτων ή συντηρήσεις αυτών.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος, παρετηρήθησαν περιπτώσεις μη τήρησης των διατάξεων του κανονισμού ή μη ορθής καταχώρησης των στοιχείων των συμβάσεων.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ελέγχει το προσωπικό του Ταμείου ως προς την τήρηση όχι μόνο των κανονισμών προμηθειών και συμβάσεων αλλά όλων των κανονισμών και των αποφάσεών του.

Σημειωτέον πως δεδομένου ότι ο στόχος είναι όλες οι πληρωμές προς τους προμηθευτές να γίνονται μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε αφ’ ενός να τηρούνται οι προϋπολογισμοί στις συμβάσεις, όπου τούτο προβλέπεται, και αφ’ ετέρου να δημιουργηθούν επιπλέον επίπεδα ασφαλείας και ελέγχου, η μη τήρηση εκ μέρους του προσωπικού των προβλεπόμενων διατάξεων είναι πιθανό να δημιουργήσουν κόστη στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και συνεπώς να μην επιτευχθεί ο στόχος του ελέγχου των δαπανών.

 

 

 1. ΔΕΙΚΤΕΣ

 

Σε έναν Οργανισμό του μεγέθους αλλά και της δομής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι εκ των ων ουκ άνευ η τακτική παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων του. Τόσο εκείνων που έχουν άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα όσο και εκείνων με έμμεσο οικονομικό αποτέλεσμα ή οικονομικό αποτύπωμα. Και τούτο διότι ακόμη και τα μη αμιγώς οικονομικά δεδομένα, όπως επί παραδείγματι η αυξημένη επισκεψιμότητα κάποιων μελών χωρίς παθολογικές διαγνώσεις, φαινόμενο αρκετά συχνό, έχουν οικονομικό αποτύπωμα το οποίο σε τελική ανάλυση επιβαρύνει το οικονομικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα η αυξημένη χωρίς λόγο επισκεψιμότητα αφαιρεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των επισκέψεων αυτών από άλλους ασφαλισμένους με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην αγορά υπηρεσιών εκτός Τ.Υ.Π.Ε.Τ., γεγονός που οδηγεί τελικά σε επιβάρυνση οικονομική τόσο του Ταμείου όσο και των ιδίων.

 

Στο πλαίσιο λοιπόν του αποδοτικότερου ελέγχου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρέπει να παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες διεθνώς αποδεκτούς αλλά και εάν, λόγω της ιδιομορφίας του παρεχόμενου έργου του αλλά και της φιλοσοφίας του, χρειαστεί να δημιουργήσει εκείνους τους δείκτες που θα βοηθήσουν την επιτέλεση του έργου του. Και τούτο διότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από επιλογή ιεραρχεί στις προτεραιότητές του την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τον αλληλοβοηθητικό ρόλο του υψηλότερα των ενδεχόμενων κερδών. Στην μόνη περίπτωση που χρειάζεται κέρδη είναι για την κάλυψη των ελλειμμάτων προηγουμένων ετών.

 

Οι δείκτες αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους κάτωθι:

 

 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ie)

 

Ο δείκτης αυτός περιγράφει ουσιαστικά την αποδοτικότητα εργασίας μίας υγειονομικής μονάδας

 

 

 

 

 

 

Ip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pt

 

 

Ie =                        *   B

 

 

 

 

Όπου

Ip: δείκτης παραγωγής υπηρεσιών υγείας

Pt: συνολικός αριθμός εργαζομένων στην μονάδα υγείας

B: αριθμός νοσηλευτικών κλινών που διαθέτει η υγειονομική μονάδα

 

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

     Ip

 

 

 

 

 

  Io

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

   B

 

 

 

 

 

 

 

    P

 

 

 

 

 

 

 Tm

 

 

 

 

 

 

  Pt

 

 

 

 

 

 

  Pt

 

 

Ie =                       * B = Ip *                            =                  *  t *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365 * B

 

 

 

 

 

  Pd

 

 

 

 

 

        P

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pd

 

 

 

 

 

   365 * Pt

 

 

 

 

 

 

   Pt

 

 

 

 

 

 

  P

 

 

=                                  * t *                     =                         * t =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

Η σχέση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις που το ιατρικό τμήμα δεν διαθέτει νοσηλευτικές κλίνες ( π.χ. εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής)

 

 

 

 

 

 

 

 

   P

 

 

 

 

 

    t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  365

 

 

 

 

 

 

   Pt

 

 

Ie =                  *

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπου:

t:    ένα σταθερό χρονικό διάστημα π.χ. 30 ημέρες

Pd: συνολικός αριθμός ημερών νοσηλείας ανά έτος

P:  συνολικός αριθμός ασθενών ανά έτος

 

 

 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ip)

 

Ο δείκτης παραγωγής υπηρεσιών υγείας περιγράφει την ποσότητα των παραγόμενων υπηρεσιών υγείας μίας υγειονομικής μονάδας για ένα σταθερό χρονικό διάστημα.

 

 

 

 

 

 

Io

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tm

 

 

Ip =                               *    t

 

 

 

 

 

Ip: δείκτης παραγωγής υπηρεσιών υγείας

Io: μέση κάλυψη κλινών

Tm: μέση διάρκεια νοσηλείας

t: ένα σταθερό χρονικό διάστημα πχ 30 ημέρες

Οι δείκτες Io και Tm υπολογίζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα

 

 

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

 

 

 

 

 

Io

 

 

 

 

 

 

              P * Tm

 

B * 365

 

 

 

 

 

 

 

 

             Tm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

  Tm

 

 

Ip=                        * t =                                                           * t  =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

   t

 

 

 

 

 

   1

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

365

 

 

 

 

 

 

 

 

      B

 

 

 

 

 

  365

 

 

=                       *                         * t              Ip =                      *

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπου

t: ένα σταθερό χρονικό διάστημα

P: συνολικός αριθμός ασθενών ανά έτος

B: αριθμός κλινών που διαθέτει η υγειονομική μονάδα

 

 

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

 

 

 

P

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

Σχέση Παραγωγής (ασθενών προς Απασχολούμενους)

 

 

 

 

 

 

 

 

365

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

Ip =                    *

 

 

 

 

 

Όπου

Pt= Αριθμός Απασχολουμένων

 

 

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

 

 

 

Pd

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

Σχέση Παραγωγής (Ημέρες Νοσηλείας προς Κλίνες)

 

 

 

 

 

 

 

 

365

 

 

 

 

 

 

B

 

 

Ip =                   *

 

Όπου

 

 

Pd = Συνολικός Αριθμός Ημερών Νοσηλείας στη χρονική περίοδο αναφοράς

 

 

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

 

 

 

 

Pd

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

365

 

 

 

 

 

Pt

 

 

Ip =                        *

 

 

 

 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

Ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

(επισκέψεις, επεμβάσεις, κτλ)

 

 

 Παραγωγικότητα Προσωπικού =

 

 

Μονάδα προσωπικού (ιατρό, νοσηλευτή) στη μονάδα χρόνου

 

Η παραγωγικότητα θα πρέπει να αναλυθεί ξεχωριστά για κάθε τομέα και να συγκρίνεται με την ετήσια μέση τιμή.

 

Ειδικά για την κλινική Υγείας Μέλαθρο αλλά και με προσαρμογές στις επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να μελετώνται και οι κάτωθι δείκτες:

 

 

Αριθμός εισαγωγών

 

 

 Συνολικός αριθμός απασχολούμενων

στο Νοσοκομείο

 

 

4.1-Εισαγωγές ανά απασχολούμενο άτομο =

 

 

 

 

4.2-Αναλογία απασχολουμένων ανά κλίνη =

 

 

 

 

Αριθμός Απασχολούμενων έτους Α

 

 

 

 

 

Αριθμός Νοσηλευτικών κλινών έτους Α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • κλίνη : Ανεπτυγμένες 1 ή κατειλημμένες 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιατρών έτους Α

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός κλινών1 έτους Α

 

 

4.3-Αναλογία κλινών ανά γιατρό =

 

 

 

 

 • κλίνες ανά κατηγορία κλινικής ή τμήματος:   Γιατροί :

A: Χειρουργική                                                 A: Επιμελητές Α’

Β: Παθολογική                                                 Β: Επιμελητές Β’

Γ: Γυναικολογική                                             Γ: Απλοί

Δ: Μ.Ε.Θ. κ.ο.κ.

 

 

 

4.4-Αναλογία Νοσηλευτών ανά κλίνη =

 

 

 

 

 

Αριθμός Νοσηλευτών έτους Α1

 

 

 

 

 

Αριθμός κλινών έτους Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Νοσηλευτές : 3ετούς – 4ετούς φοίτησης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

2ετούς (Μ.Τ.Ν.Σ.)

πρακτικές αδερφές

τραυματιοφορείς

 

 

 

 

 

4.5-Αναλογία παραϊατρικού ή άλλου προσωπικού ανά κλίνη =

 

 

 

 

 

Αριθμός κλινών έτους Α

 

 

 

 

 

Αριθμός Νοσηλευτών έτους Α

 

 

 

 

 

Αριθμός στελεχών ιατρικών εργαστηρίων έτους Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός γιατρών έτους Α

 

 

4.6-Αναλογία Νοσηλευτών ανά Γιατρό =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ειδικών εξετάσεων

 

 

 

 

 

Αριθμός ασθενών

 

 

4.7-Ειδικές εξετάσεις ανά ασθενή =

 

(Αριθμός ειδικών εξετάσεων ή επεμβάσεων ανά ασθενή και ανά κλινική)

 

 

4.8-Διάρκεια Νοσηλευτικών Παροχών ανά ασθενή (ημερησίως, ετησίως, συνολικά ή ανά κλινική) =

 

 

 

 

Συνολικές ώρες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού έτους Α1

 

 

 

 

 

Συνολικό αριθμό Νοσηλευομένων έτους Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Συνολικές ώρες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού = Αριθμός Νοσηλευτικού Προσωπικού * Μέσο ετήσιο αριθμό ωρών απασχόλησης / Νοσηλευτή.

 

Μέσο ετήσιο αριθμό ωρών απασχόλησης = Συνολικές προβλεπόμενες νομοθετικά ώρες εργασίας – Συνολικές ώρες απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Εργαζομένων

 

 

 

 

 

Αριθμός Κλινών

 

 

4.9- Εργαζόμενοι ανά κλίνη =

 

 

 

 

Για το οδοντιατρικό τμήμα ένας εξαιρετικά χρήσιμος δείκτης είναι ο κάτωθι:

 

 

4.10-Αναλογία οδοντιατρικών επισκέψεων πληθυσμού (σε 1000 ασφαλισμένους) =

 

 

 

Αριθμός ιατρικών (οδοντιατρικών) επισκέψεων έτους Α * 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληθυσμός έτους Α

 

 

 

 

 

 

 

Πέραν των ανωτέρω περιγραφέντων δεικτών υπάρχει ένα πλήθος αναλόγων παρόμοιων των οποίων η χρησιμότητα θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στη λειτουργία του Ταμείου και οι οποίοι αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ή χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική αναλόγων και αντιστοίχων μελετών και αξιολογήσεων για μονάδες ή οργανισμούς υγείας.

 

Η εφαρμογή αυτών στην καθημερινότητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά και η ενδελεχής και συστηματική παρακολούθησή τους από το Δ.Σ. θα επιφέρει όχι μόνον την επίτευξη οικονομιών κλίμακος αλλά θα μεταμορφώσει κυριολεκτικά και επί τα βελτίω το Ταμείο. Επιπροσθέτως η σωστή ανάγνωση των δεικτών θα δίνει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες σε προσωπικό και θα υποδεικνύει την αναγκαιότητα ή μη της ανακατανομής αυτού.

 

Ταυτόχρονα το προαναφερθέν τρίπτυχο (ποιότητα, αποδοτικότητα, έλεγχος), που πρέπει απαραιτήτως και πάραυτα να υιοθετηθεί από το Ταμείο, θα εξυπηρετείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είναι δε προφανές πως κρινόμενοι εκ του αποτελέσματος οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται ως προς το πλήθος τους αενάως.

 

 

 

 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η δημιουργία ενός σύγχρονου οργανογράμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Ένα οργανόγραμμα βασισμένο στις νέες ανάγκες του Ταμείου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις διαρκώς αναβαθμιζόμενες υποδομές αυτού, ειδικότερα δε την αυξημένη χρήση και εκμετάλλευση του Ο.Π.Σ., θα επιφέρει οικονομίες κλίμακος χωρίς στην πραγματικότητα να γίνει καμία παρέμβαση στην λειτουργία του Ταμείου σε ότι αφορά το προσωπικό ή την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Τουναντίον θα δημιουργήσει μία αίσθηση ασφάλειας και άμεσης εξυπηρέτησης.

 

Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι η ενεργή και δομική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού αλλά και του νέου που πρόκειται να προσληφθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν άλλα κριτήρια υπ’ όψιν, όπως επί παραδείγματι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων.

 

 

 1. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.)

 

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ήτοι το S.A.P., που χρησιμοποιεί σήμερα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα που χρησιμοποιείται από περίπου το 90% των επιχειρήσεων στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Πρόκειται περί ενός μηχανογραφικού συστήματος με τεράστιες δυνατότητες τόσο σε λογιστικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Απομένει στον χρήστη να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτές και να προκαλέσει την μέγιστη δυνατή απόδοσή του. Στα μεγάλα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των δυνατοτήτων του αναλόγως των αναγκών μιας επιχείρησης.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα των συμβάσεων το οποίο ξεκίνησε ως απλό μητρώο και κατέληξε, εκμεταλλευόμενο αυτές ακριβώς τις δυνατότητες, σε ένα ολοκληρωμένο λογιστικό πρόγραμμα με δυνατότητα τήρησης του προϋπολογισμού, τήρησης βαθμού ικανοποίησης του προμηθευτή αλλά και διασφάλισης των συναλλαγών μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης του Ταμείου.

 

Η περαιτέρω λοιπόν εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων αφορά όχι μόνο στην ορθολογικότερη και αντικειμενικότερη εξαγωγή των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων αλλά και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της συνεργασίας με την ΗΔΙΚΑ.

 

Για παράδειγμα η εκκαθάριση των φαρμακείων ατομικά, ανεξαρτήτως της υπογραφής της σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο τόσο της καταχώρησης των στοιχείων όσο και του ελέγχου. Θα δημιουργήσει σε τελική ανάλυση οικονομίες κλίμακος δεδομένου ότι θα απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και λιγότερος χρόνος. Έτσι θα απελευθερωθεί ένα εργασιακό δυναμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλους τομείς.

 

Μία άλλη δυνατότητα του Ο.Π.Σ., την οποία πρέπει να εκμεταλλευθεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., είναι η βελτιστοποίηση του μητρώου του. Σήμερα το μητρώο αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω του τρόπου τήρησης των αρχείων και των στοιχείων του. Παρ’ όλη εξέλιξη σε επίπεδο πληροφορικής του Ταμείου ο συγκεκριμένος τομέας χρησιμοποιεί αναχρονιστικές τακτικές με αποτέλεσμα την επιβάρυνση και καταπόνηση των εργαζομένων που οδηγεί στην αμφιβολία ως προς την ορθή αντιστοίχιση των ληφθησσομένων αρχείων τόσο από την Τράπεζα όσο και από το Ταμείο συντάξεων.

 

Η «μηχανογραφοποίησή» του θα οδηγήσει όχι μόνον σε οικονομίες κλίμακος αλλά, κυρίως, σε ασφαλή ταυτοποίηση των υποδεχομένων αρχείων δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας.

 

Αυτά είναι μόνον δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ως προς τα οφέλη μιας περαιτέρω αξιοποίησης του Ο.Π.Σ. Είναι προφανές πως δεν είναι τα μόνα. Το Δ.Σ. του Ταμείου πρέπει διαρκώς να αναζητεί τρόπους όχι μόνον περαιτέρω αξιοποίησης αλλά και ανάπτυξης του Ο.Π.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες που κατά καιρούς παρουσιάζονται και να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Επειδή δε ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί διαρκή συντήρηση και παρακολούθηση και συνεπώς η ολική απαλλαγή του Ταμείου από την εταιρεία που το παρακολουθεί σήμερα είναι πρακτικώς αδύνατη, πρέπει να ενεργοποιήσει το δικό του ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μειωθούν οι εργατοώρες που αγοράζει υποκαθιστώντας τες με πρωτογενώς παραγόμενες (όπως για παράδειγμα έγινε με το πρόγραμμα των συμβάσεων).

 

Προς τούτο απαιτείται μία σαφής δομική επανεξέταση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και καθηκοντολόγιο ενός εκάστου των εργαζομένων σ’ αυτή.

 

 1. ΗΔΙΚΑ

 

H συνεργασία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την ΗΔΙΚΑ έχει, εν τοις πράγμασι, αποδειχθεί εξαιρετικά αποδοτική μέχρι στιγμής.

 

Η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είχε αναπτύξει η ΗΔΙΚΑ για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέφερε άμεσα αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Η μη μείωσή της, ως απόλυτος αριθμός, στον επιθυμητό βαθμό δεν επετεύχθη εξ αιτίας πολλών, κυρίως εξωγενών, παραγόντων. Μεταξύ αυτών η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των μελών, μικρή μεν και όχι με μεγάλες ηλικίες αλλά πάντως αύξηση, εντατικοποίηση των εργασιακών συνθηκών των εν ενεργεία μελών του Ταμείου, η βαίνουσα επί τα χείρω κοινωνική κατάσταση στη χώρα, η υγειονομική επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου τα τελευταία χρόνια.

 

Ένας μη εξωγενής όμως παράγοντας είναι η μη συνταγογράφηση των ασφαλισμένων μελών με συμπληρωματική ασφάλιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αντί του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γεγονός που επιβαρύνει τα οικονομικά του Ταμείου χωρίς να επιφέρει κάποιο κέρδος στους ασφαλισμένους.

Κι αυτό γίνεται ενώ το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει προσαρμόσει την εφαρμογή έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στον συνταγογραφούντα ιατρό (απαιτούνται απλώς δύο επιπλέον «κλικ» στην οθόνη του και ταυτόχρονα δεν προκύπτει επιβάρυνση για τον συνταγογραφούντα ιατρό.

 

Βεβαίως παραμένουν πολλά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Πρωτίστως η πιστή εφαρμογή των κανόνων της εφαρμογής αυτής από τους γιατρούς του Ταμείου τόσο στα εξωτερικά ιατρεία όσο και στο Μέλαθρο. Δηλαδή η ενίοτε προσχηματική μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση εκ μέρους των γιατρών η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Ταμείου σε εργατοώρες για την καταχώρησης των στοιχείων και την καταπόνηση των επιφορτισμένων με την διαδικασία αυτή εργαζομένων.

 

Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας Τ.Υ.Π.Ε.Τ.-ΗΔΙΚΑ είναι η προαναφερθείσα εκκαθάριση μέσω της ΗΔΙΚΑ των φαρμακείων. Αυτή η εφαρμογή πάντως απαιτεί κάποιες ελάχιστες τεχνικές λεπτομέρειες ακόμη για την πλήρη εφαρμογή της. Η απόλυτη δε εφαρμογή αυτής με όλα τα προαπαιτούμενα από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεδομένα δεν είναι εισέτι πλήρως εφαρμόσιμη δεδομένου ότι ο κύριος αγοραστής των υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πράγμα που, λόγω μεγεθών, φέρνει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε δεύτερη μοίρα στις προτεραιότητές της.

 

Ένα επίσης άξιο αναφοράς πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών αποτελεί η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην εφαρμογή των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων. Και αυτή η εφαρμογή όμως καθυστερεί λόγω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιαίτερων κριτηρίων που απαιτεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ώστε να επιτελέσει το ρόλο του και να μην εκφύγει των αποφάσεων και του σκοπού του.

 

 

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ο βασικός στόχος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά την τριετία που πέρασε, παρά την περί αντιθέτου άποψη πολλών συναδέλφων, ήταν η επίτευξη οικονομιών κλίμακος χωρίς την αύξηση εισφορών ή την μείωση των παροχών. Ένα εκ των μέσων που επιλέχθηκε ήταν η ανάπτυξη των πρωτογενώς παραγόμενων υπηρεσιών υγείας σε όποια επίπεδα τούτο ήταν εφικτό, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες από αγοραζόμενες υπηρεσίες.

 

Στο πλαίσιο αυτό αναμορφώθηκε ο κανονισμός παροχών εξορθολογίζοντας τις δαπάνες και όχι περιορίζοντας τες.

 

Την ίδια στιγμή ξεκίνησε η προαναφερθείσα ανάπτυξη δικτύου γιατρών, εξεταστικών και διαγνωστικών κέντρων καθώς και φυσικοθεραπευτών στην περιφέρεια. Αυτή η διαδικασία κατά βάση συνιστά πρόσθετη ασφαλιστική παροχή ή,κατά περίπτωση, πρόσθετη παροχή σε χρήμα δεδομένων των αποτελεσμάτων της.

 

Αυτή η προσπάθεια όμως, κρινόμενη εκ του αποτελέσματος, παραμένει ημιτελής. Και τούτο διότι η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης πρωτογενώς παραγομένων υπηρεσιών δεν αντιμετωπίσθηκε επαρκώς καθώς σε πολλές περιπτώσεις αυξήθηκε ο χρόνος αναμονής οδηγώντας τους ασφαλισμένους σε αναζήτηση αγοράς υπηρεσιών εξωτερικά. Για την ριζική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου απαιτείται μία σειρά παρεμβάσεων. Για να πραγματοποιηθούν όμως οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει κατ’ αρχάς να οριστεί ακριβώς η αιτία της δημιουργίας του προβλήματος.

 

Οι ανωτέρω προαναφερθέντες δείκτες θα βοηθήσουν τα μέγιστα σ’ αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει τρία βασικά εργαλεία, ή εν πάση περιπτώσει ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται, και μέσω αυτών των εργαλείων παρέχει τις πρωτογενώς παραγόμενες υπηρεσίες του.

 

α’) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Σοφοκλέους, περιφερειακά ιατρεία Αττικής, κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ», Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

 

Την τελευταία διετία η κατάσταση στα εξωτερικά ιατρεία έχει εξομαλυνθεί αρκετά. Με την εισαγωγή του συστήματος της προγραμματισμένης ιατρικής επίσκεψης (ραντεβού) έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αντί να επισκέπτονται τον δικό τους γιατρό. Αυτό επετεύχθη διότι αφ’ ενός η επιδεινωμένη οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων τους οδήγησε στην αναζήτηση του συνδυασμού οικονομικών (πολύ δε περισσότερο μηδενικών από άποψη ιδίου κόστους) και συγχρόνως ποιοτικών λύσεων, και αφ’ ετέρου διότι η οργάνωση του συστήματος προγραμματισμένης ιατρικής επίσκεψης (ραντεβού) απελευθέρωσε ιατρικό χρόνο αφού μείωση μέχρις εξαλείψεως το φαινόμενο της κατάχρησης των προσφερομένων υπηρεσιών. Διότι είναι γεγονός ότι πολλοί ασφαλισμένοι αναζητούσαν τις ιατρικές υπηρεσίες, ενίοτε πολλάκις την ίδια ημέρα, απλώς επειδή εκείνες ήταν προσφερόμενες αγνοώντας την ανάγκη των υπολοίπων ασφαλισμένων για την πραγματική ανάγκη χρήσης αυτών των υπηρεσιών.

 

Παρά ταύτα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η ζήτηση των υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση. Σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται επαρκώς αλλά η ανάγκη για βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας παραμένει αδήριτη. Και αυτή η ανάγκη παρουσιάζεται κυρίως στα συστεγαζόμενα με την κλινική εξωτερικά ιατρεία.

 

Εκεί παρατηρείται το φαινόμενο του υπερβολικής ζήτησης υπηρεσιών η οποία εν πολλοίς είναι και τεχνητή. Και τούτο διότι η συστέγαση με την κλινική αλλά και η συνυπηρέτηση κάποιων γιατρών και στις δύο μονάδες έχει ως αποτέλεσμα τον κακό συντονισμό. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται μόνον με ξεκάθαρο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων αλλά ταυτόχρονα με σαφή προσδιορισμό των χρονικών ορίων απασχόλησης σε κάθε δραστηριότητα των γιατρών. Είναι λοιπόν λίαν απαραίτητο η διεύθυνση της κλινικής να λάβει άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

 

Ταυτόχρονα η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οπωσδήποτε μη προσβάσιμη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να αποφεύγονται οι τυχόν παρεμβάσεις.

 

Το ιδανικό βεβαίως θα ήταν, και τούτο πρέπει να το μελετήσει σοβαρά το Ταμείο, η ταυτοποίηση και συμφωνία των προγραμματισμένων ιατρικών επισκέψεων (ραντεβού) να γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ασφαλισμένους αν όχι στο σύνολό τους τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτή η διαδικασία σταδιακά θα επαυξηθεί καθώς οι ασφαλισμένοι θα εξοικειώνονται με τις νέες διαδικασίες.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να επανεξετασθεί ο απαιτούμενος χρόνος των ιατρικών επισκέψεων ανά ιατρική ειδικότητα μία διαδικασία η οποία απαιτεί την απόλυτη συνεργασία του Δ.Σ. με το ιατρικό προσωπικό ώστε να αποφασιστεί ο ιδανικός μέσος απαιτούμενος χρόνος. Σ’ αυτή τη διαδικασία όμως πρέπει απαραιτήτως να αξιοποιηθεί η όποια εμπειρία υπάρχει όχι μόνον από τις δομές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά και από άλλες παρόμοιες δομές από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

 

Αυτή η διαδικασία προφανώς προδιαθέτει την εισαγωγή και χρήση κάποιας μορφής ιατρικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων εξυπηρέτησης ασθενών.

 

β’) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Το οδοντιατρικό κέντρο αποτελεί μία εξαιρετικά ιδιόμορφη περίπτωση. Ενώ εμφανίζει πληρότητα, παρατηρείται μία σειρά προβλημάτων. Οι αναμονές είναι χρονικά τεράστιες και επιπλέον δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς τα έκτακτα περιστατικά με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσαρέσκειας στους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρουσιάζεται, με αρκετά μεγάλη συχνότητα, υψηλός αριθμός κακοτεχνιών οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση τόσο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. όσο και των ασφαλισμένων αλλά και επιπλέον επιβάρυνση στον χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης πράγμα που έχει σαφείς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις ανεξαρτήτως του ότι αυτές είναι κατ’ επαγωγή μετρήσιμες, δημιουργούν δηλαδή οικονομικό, και μάλιστα έντονο, αποτύπωμα.

 

Παρά λοιπόν την εμφανιζόμενη πληρότητα το συνολικό του οικονομικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό και μάλιστα δεν εμφανίζεται μείωση των αγοραζόμενων υπηρεσιών. Πράγμα που θα δικαιολογούσε ως ένα βαθμό αυτό το ελλειμματικό αποτέλεσμα.

 

Επιπλέον παρουσιάζεται το μοναδικό φαινόμενο της χρήσης δύο (2) διαφορετικών μηχανογραφικών συστημάτων αντί του ενός και μοναδικού το οποίο αποτελεί και ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Διοίκησης του Ταμείου.

 

Συνεπώς απαιτείται άμεσα εξορθολογισμός τόσο του χρόνου θεραπείας όσο και, κυρίως, της επιτηδευμένης εξειδίκευσης των οδοντιάτρων. Προφανώς και χρειάζεται εξειδίκευση σε κάποιους τομείς, ειδικά στους χειρουργικούς, αλλά το βασικότερο μέλημα ενός Ταμείου το οποίο διαθέτει οδοντιατρικό κέντρο και καλύπτει οδοντιατρικές δαπάνες στα μέλη του, άλλωστε είναι το μοναδικό σήμερα, πρέπει να είναι πρωτίστως ο χρονικός ορίζοντας εξυπηρέτησης τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Άλλωστε η προσπάθεια του Δ.Σ. να επιτρέψει την θεραπεία των ασθενών στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών δεν έλυσε το εν λόγω πρόβλημα.

 

Αν λοιπόν η επιλογή του Ταμείου είναι να συνεχίσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών πρέπει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα το συντομότερο δυνατόν δεδομένου ότι από την περαιτέρω μείωση των εσόδων του από τούδε και στο εξής ελλοχεύει ο κίνδυνος αναγκαστικής λήψης δραστικών μέτρων.

 

γ’) ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ»

 

Ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο είναι η κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ».

 

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της πληρότητάς του συνέβαλλε αφ’ ενός στην μείωση των αγοραζόμενων υπηρεσιών και αφ’ ετέρου στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Παρά ταύτα τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους δεν δικαιώνουν ούτε την προσπάθεια ούτε τις προσδοκίες του Δ.Σ.

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, έχουν συρρικνωθεί ή σταθεροποιηθεί τα έσοδα από τρίτους. Αυτό λογικά θα έπρεπε να έχει ως συνέπεια την μείωση συγκεκριμένων κατηγοριών αγοραζομένων ιατρικών ή νοσοκομειακών δαπανών ώστε να αντισταθμίζεται αυτή η απώλεια. Αυτό δεν προκύπτει από το αποτέλεσμα.

 

Επίσης η αύξηση της χρήσης του από τους ασφαλισμένους αλλά και ο βαθμός πληρότητάς του σε συνδυασμό με τον βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων που είναι ιδιαίτερα υψηλός θα έπρεπε να έχουν σαφές αντίκρισμα στην μείωση δαπανών σε άλλους τομείς.

 

Τα αποτελέσματα όμως δείχνουν μία αύξηση του ελλείμματος του Μελάθρου χωρίς το έλλειμμα αυτό να ισοσκελίζεται από τις μειώσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών.

 

Η εξήγηση γι αυτό μπορεί να είναι απλή αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και σύνθετη και μάλιστα εξαιρετικά σύνθετη.

 

Η απλή εξήγηση είναι ότι ο αριθμός των περιστατικών νόσησης ή η πολυπλοκότητά τους έχει αυξηθεί. Άρα απαιτείται αυξημένη χρήση ιατρικών υπηρεσιών και συχνότητα επισκέψεων ανά ασθενή αλλά και περισσότερες ειδικότητες. Τούτο όμως θα αποτυπωνόταν στην αύξηση των ημερών νοσηλείας.

 

Κάτι τέτοιο όμως θα είχε ως λογική συνέπεια την δραματική αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης αν όχι στην εκτόξευσή της. Όμως η αύξηση αυτή μεταξύ των ετών 2013 με 2014 είναι της τάξεως του 4,5%. Την ίδια στιγμή, και για την ίδια χρονική περίοδο, η αύξηση στις δαπάνες της κλινικής ήταν περίπου 5% δεδομένου ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 450.000 €.

 

Επίσης χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης η σχέση των δαπανών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων προς την αύξηση των ημερών νοσηλείας. Μάλιστα για να υπάρχει ουσιαστική παρακολούθηση θα ήταν χρήσιμο να γίνονται τακτικότατοι έλεγχοι αν όχι σε εβδομαδιαία τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Μ’ αυτόν τον τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα διασφαλίσει ότι κάνει το βέλτιστο δυνατό για την προστασία των εισφορών των ασφαλισμένων του.

 

Ένα άλλο δεδομένο που χρήζει διερεύνησης και που εκτός από ποσοτικό αποτελεί και ποιοτικό στοιχείο είναι η σύγκριση των νοσηλευθέντων εντός των δομών του Τ.Π.Ε.Τ. και των νοσηλευθέντων εκτός των δομών καθώς επίσης και η σύγκριση των ημερών νοσηλείας ανά νόσημα.

 

Επίσης ένα ποιοτικό στοιχείο, εξαιρετικά σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟ», είναι η σύνθεση των χρηστών των υπηρεσιών του. Αν δηλαδή οι χρήστες είναι οι ίδιοι ή διαφοροποιούνται. Διότι μπορεί να εμφανίζεται στον απολογισμό του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ» ένας αριθμός χρηστών αλλά αυτός να αφορά τους ίδιους ασφαλισμένους σε πολλαπλές επισκέψεις. Τούτο σαφώς δύναται να διερευνηθεί από την σύγκριση των μητρώων των ασφαλισμένων.

 

Πάντως και στην περίπτωση του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ» η εισαγωγή και χρήση κάποιας μορφής ιατρικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων εξυπηρέτησης ασθενών θα έδινε αποτελεσματικές λύσεις στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων και χρόνου και κατ’ επέκταση της βελτιστοποίησης των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

 

 

 

 1. ΕΣΟΔΑ

 

Μία παράμετρος η οποία είναι αξιοπρόσεκτη και αφορά τα έσοδα, ή καλύτερα τον τρόπο δημιουργίας αποθεματικού και το πώς αυτό συσσωρεύεται σε βάθος χρόνου, έχει να κάνει και με αυτή τούτη τη σύνθεση του ασφαλιστικού πληθυσμού.

 

Σε έναν Οργανισμό της φύσης και του μεγέθους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ο βασικότερος παράγοντας σε ότι αφορά τα έσοδά του έχει να κάνει με την δημιουργία και συσσώρευση «ασφαλιστικού κεφαλαίου».

 

Με τον όρο αυτό νοείται το κεφάλαιο εκείνο που δημιουργείται από την έναρξη της ασφάλισης ενός ανθρώπου καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές, και λόγω ηλικίας δεν παρουσιάζεται ανάγκη χρήσης παροχών και συνεπώς δεν γίνεται ανάλωση του δημιουργούμενου εκ της καταβολής των καταβαλλομένων εισφορών κεφαλαίου.

 

Είναι γεγονός πως το σύνηθες είναι ότι ένας ασφαλισμένος μεταξύ της ηλικίας των εικοσιπέντε (25) έως των σαράντα (40) ετών σπανίως κάνει χρήση παροχών στον κλάδο υγείας ή μη μόνον στον κλάδο της προνοίας.

Στην περίπτωση βεβαίως του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αυτού του είδους οι παροχές καλύπτονται, λόγω των Κλαδικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων, από την Τράπεζα.

 

Η μόνη επιβάρυνση στον κλάδο υγείας παρουσιάζεται από την χρήση υπηρεσιών των εμμέσων μελών και κυρίως των παιδιών (παιδίατροι κλπ). Όμως στην περίπτωση αυτή η δημιουργία του ασφαλιστικού κεφαλαίου έπεται καθώς όσο πλησιάζουν στην ενηλικίωση τα παιδιά τόσο λιγότερη χρήση των παροχών αυτών γίνεται.

 

Έτσι λοιπόν, με αναλογιστικούς όρους, συσσωρεύεται ένα κεφάλαιο, το οποίο ονομάζεται ασφαλιστικό και το οποίο λειτουργεί ως ταμιευτήρας. Όταν λοιπόν ο ασφαλισμένος αρχίζει να κάνει, συνήθως με αυξανόμενο ρυθμό, χρήση των παροχών, τότε, πέραν της τρέχουσας εισφοράς του, η οποία είναι μικρή σε σχέση με το ύψος των δαπανών, αναλίσκει σταδιακά και το συσσωρευμένο ασφαλιστικό κεφάλαιο.

 

Εκεί ακριβώς βασίζεται και η αναλογιστική ισορροπία ενός ασφαλιστικού οργανισμού.

 

Μία ματιά λοιπόν στην σημερινή σύνθεση των αμέσων μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δείχνει πως σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) προέρχεται από απορροφήσεις ή συγχωνεύσεις άλλων τραπεζών ή εταιρειών του Ομίλου της Ε.Τ.Ε. Αυτός ο ασφαλιστικός πληθυσμός παρά το γεγονός ότι δεν είναι σε υψηλά όρια, άνω δηλαδή των πενήντα (50) ετών, δεν έχει, στην πλειοψηφία του, συνεισφέρει στην δημιουργία αυτού του ασφαλιστικού κεφαλαίου στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι κατά το κρίσιμο αυτό διάστημα.

 

Βεβαίως κάποιες ομάδες των εν λόγω ασφαλισμένων είτε ήταν και πριν την ένταξή τους στο προσωπικό της Ε.Τ.Ε. ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (π.χ. ETHNODATA), είτε με την ασφάλισή τους συνεισέφεραν ένα σημαντικό ποσό (π.χ. Ε.Κ.Τ.Ε.) στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

Το γεγονός ότι η Ε.Τ.Ε. κατέβαλλε ένα πάγιο ποσό με την ασφάλισή τους, δεν υποκαθιστά την μη συνεισφορά των εν λόγω ασφαλισμένων στη δημιουργία του ασφαλιστικού τους κεφαλαίου στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

Βεβαίως, λόγω του χαρακτήρα του, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δέχτηκε αυτή τη διαδικασία. Και τούτο διότι, σωστά, προέταξε τον κοινωνικό και καθολικό του χαρακτήρα. Θα μπορούσε βεβαίως, σε παλαιότερες εποχές με πολύ πιο ήπιες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες να επιτύχει ένα υψηλότερο ποσό το οποίο να πλησίαζε περισσότερο το ποσό του ασφαλιστικού κεφαλαίου. Αυτό όμως προϋπέθετε σαφείς, ακριβείς και ενδελεχείς υπολογισμούς σε επαγγελματική ασφαλιστική και αναλογιστική βάση.

 

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός παραμένει πως ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του δεν έχει συμβάλλει ισομερώς στην δημιουργία αυτού του τόσο απαραίτητου ασφαλιστικού κεφαλαίου. Αυτή η ανισομέρεια είναι ακόμα ένας παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπισθεί σήμερα και βέβαια τούτο μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών μέσω των ήδη προταθεισών λύσεων.

 

Υπάρχει βεβαίως και η εναλλακτική της εξεύρεσης, κάποιων έστω, εσόδων από άλλες πηγές, κυρίως από την χρήση των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από μη ασφαλισμένους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε εντός του πλαισίου λειτουργίας της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., είτε με ενδοομιλικές της Ε.Τ.Ε. συνέργειες, είτε ακόμη και με την αύξηση της χρήσης των του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρεχομένων υπηρεσιών στους συγγενείς των μελών του, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, είτε τέλος και σε εντελώς εξωτερικούς ασθενείς, φυσικά πάντα υπό όρους.

Οι όροι βεβαίως αυτοί είναι προφανείς και αφορά πρωτίστως την μη αλλαγή του χαρακτήρα και του ρόλου του Ταμείου αλλά και την μη επί τα χείρω αλλαγή του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του. Άλλωστε η των μελών του εξυπηρέτηση αποτελεί και πρέπει να αποτελεί την εκ των ουκ άνευ προτεραιότητα του Ταμείου.

 

Κάτι τέτοιο βεβαίως στις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι ένας προφανώς δύσκολος στόχος. Συνεπώς απαιτείται σκληρή δουλειά σε όλα τα άλλα επίπεδα και κυρίως στον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών.

 

Άλλωστε μία σειρά δαπανών, όπως έχει ήδη αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω, εφ’ όσον ελεγχθούν αποτελεσματικά και εξορθολογιστούν αναλόγως, αποτελούν οιονεί έσοδα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπισθούν. Αυτή η λογική, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στο Ταμείο, πρέπει άμεσα να υιοθετηθεί.

 

Επίσης άμεσα πρέπει να υιοθετηθεί και ο υπολογισμός του κόστους ευκαιρίας (opportunitycost) κάτι το οποίο θα δώσει μία περαιτέρω δυναμική, έστω και μικρή, στον υπολογισμό των εσόδων. Τούτο βεβαίως προϋποθέτει απολύτως πιστή τήρηση τόσο του Κανονισμού Προμηθειών και όσο και εκείνου των Συμβάσεων όπου ρητά απαιτείται, σε κάθε υψηλού κόστους προμήθεια, κυρίως μηχανημάτων τα οποία προάγουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στους ασφαλισμένους του, η εκπόνηση μελετών κόστους – οφέλους.

 

Τέλος μία παράμετρος η οποία πρέπει να υπολογίζεται διαρκώς και τα αποτελέσματά της να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν όταν συζητείται το ζήτημα της βιωσιμότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αλλά και στις μελλοντικές προβολές, είναι η αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου παράγοντα συμμετοχής στα έσοδα. Αυτή δηλαδή η παράμετρος η οποία καθορίζει εν τέλει εάν το Ταμείο είναι βιώσιμο ή όχι, δεδομένου ότι η όποια αλλαγή στην ισορροπία αυτής της αναλογίας, ή η όποια εν γένει αλλαγή, επηρεάζει άμεσα την πορεία των οικονομικών και συνεπώς αυτονόητα καθορίζει και κατ’ επέκταση υπαγορεύει την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί.

 

Είναι γνωστό ότι σήμερα οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τέσσερεις πηγές. Την εργοδοτική εισφορά, την εισφορά των εν ενεργεία ασφαλισμένων, την εισφορά των συνταξιούχων ασφαλισμένων και κάποια έσοδα προέρχονται από τρίτους, κυρίως μέσω της χρήσης υπηρεσιών του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ». Ήτοι Σ=Εργοδοτική εισφορά+Εν ενεργεία+Συνταξιούχοι+Έσοδα από τρίτους (Σ=E.C.+A+P+T). Τα δε καθαρά έσοδα, μείον δηλαδή τα έσοδα από τρίτους εκφράζονται με τη μαθηματική σχέση Σ=Εργοδοτική εισφορά+Εν ενεργεία+Συνταξιούχοι (Σ=E.C.+A+P).

 

Παρατηρώντας λοιπόν την σχέση αυτή προκύπτει πως κατά το έτος 2014 η εργοδοτική εισφορά αντιστοιχούσε στο 36% των συνολικών εσόδων ή στο 41% των καθαρών, στο σύνολο δηλαδή χωρίς τα έσοδα από τρίτους. Αντίστοιχα οι εν ενεργεία συμμετέχουν με τις εισφορές τους κατά 21% και 24% ενώ οι συνταξιούχοι κατά 30% και 35%. Τα δε έσοδα από τρίτους αντιστοιχούσαν στο 13% των συνολικών εσόδων. Προκύπτει λοιπόν σαφώς ότι η αθροιστική συμμετοχή των εν ενεργεία στα έσοδα του Ταμείου είναι 57% των συνολικών εσόδων ή 65% των καθαρών.

 

Είναι δε προφανές ότι εκ των δαπανών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, ο κύριος όγκος αυτών αναλογεί στους συνταξιούχους ασφαλισμένους. Άλλωστε οτιδήποτε διαφορετικό θα εξέφευγε της λογικής και της φυσικής.

 

Τούτων δοθέντων το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρέπει να εξετάσει σοβαρά και την υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας σε ότι αφορά την ποσοστό εισφοράς των τελευταίων αλλά και εν γένει να αξιολογήσει τα ποσοστά κάποιων κατηγοριών.

 

 

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

Βασικός παράγοντας στην ορθή λειτουργία του Ταμείου αποτελεί και η ενημέρωση των ασφαλισμένων όχι μόνον για τα δικαιώματά τους αλλά και για τις υποχρεώσεις τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν μέχρι ποιού σημείου μπορούν να έχουν κάλυψη δαπανών αλλά και ποιές υπηρεσίες παράγονται πρωτογενώς από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση σε όλους πως το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι ένα αλληλοβοηθητικό ταμείο τα έσοδα του οποίου είναι η μοναδική πηγή χρηματοδότησης και συνεπώς ο ρόλος του, ειδικά στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες, είναι να στηρίξει αρχικά τις πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού των ασφαλισμένων του.

 

Επίσης πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης σε ότι αφορά την βασική υποχρέωση όλων ημών των ασφαλισμένων που είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεδομένου ότι στην πραγματικότητα διαφυλάσσουμε το ατομικό και οικογενειακό μας συμφέρον.

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Η μελέτη τούτη περιγράφοντας την κατάσταση και τα επί μέρους προβλήματα προχωρεί σε προτάσεις επίλυσης αυτών οι οποίες με τη σειρά τους θα διασφαλίσουν μία ισχυρή προοπτική για το μέλλον και την διασφάλιση της συνέχειας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

Βασική προϋπόθεση βεβαίως είναι να μην προκληθεί κάποια βίαιη και απότομη μεταβολή στα ούτως ή άλλως προσδοκώμενα μειωμένα έσοδα.

 

Είναι πάντως δεδομένο ότι η διαχειριστική αλλά και λειτουργική τακτική πρέπει να αλλάξει, εκσυγχρονιζόμενη, έτσι ώστε να λειτουργήσει αμυντικά σε όποια ενδεχόμενη επί τα χείρω μεταβολή των εσόδων του.

 

Έχοντας όμως εφαρμόσει τις περιγραφείσες και προτεινόμενες δομικές αλλαγές αυξάνει τις πιθανότητες αντιμετώπισης των κινδύνων.

 

Η οποιαδήποτε μελέτη πάντως πριν κληθεί να δώσει λύση σε προβλήματα και να αντιμετωπίσει καταστάσεις πρέπει να απαντήσει στο πιο καίριο ερώτημα.

 

Τί σημαίνει βιωσιμότητα για το Ταμείο και το Διοικητικό του Συμβούλιο;

 

Πώς συμβάλλει το κάθε μέλος του Δ.Σ. στην κατεύθυνση αυτή;

 

Διότι τελικά ο βαθμός ενασχόλησης ενός εκάστου υποδεικνύει και το ενδιαφέρον του. Επειδή δε ο αυτοδιοικούμενος χαρακτήρας του Ταμείου δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, οι συμμετέχουσες στο Δ.Σ. παρατάξεις οφείλουν να καταθέτουν τις απόψεις και προτάσεις τους έστω και αν αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία. Άλλωστε και η προηγούμενη μελέτη βιωσιμότητας παρά το γεγονός ότι δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία περιείχε μία σειρά προτάσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από το Δ.Σ. Απόδειξη η αναμόρφωση του Κανονισμού Παροχών και Ασφάλισης η οποία απέφερε σημαντικά οφέλη και συνέβαλλε τα μέγιστα στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και τελικά στην ίδια την βιωσιμότητα του Ταμείου. Αυτή η διαδικασία βεβαίως, η αναμόρφωση δηλαδή του Κανονισμού, τονίζεται ότι, όπως σωστά έχει αποφασίσει το Δ.Σ., πρέπει να αποτελεί μία αέναη διαδικασία. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται οι αρμόδιες Διευθύνσεις, αφού μελετούν τα διαθέσιμα δεδομένα, να προβαίνουν στις ανάλογες προτάσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση η βιωσιμότητα του Ταμείου εξαρτάται εν πολλοίς από την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα προσαρμοστικότητας που θα επιδείξει αυτό στις διαμορφούμενες συνθήκες. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο βαθμός ετοιμότητας τον οποίο θα επιδείξει το ίδιο το Ταμείο. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται άμεσα από αυτούς τους παράγοντες και όχι από την συχνότητα συνεδριάσεων της επιτροπής βιωσιμότητάς του.

 

Διότι βιωσιμότητα, στην πράξη σημαίνει αντιμετώπιση των προβλημάτων άμεσα. Σημαίνει αντιμετώπιση των προκυπτόντων ζητημάτων σε καθημερινή βάση. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο βεβαίως και, όπως ήδη προπεριγράφη, χρήζει αναβάθμισης. Αναβάθμιση φυσικά δεν σημαίνει κατάργηση. Διότι το δέον είναι να επεκταθούν επί τα βελτίω όσα έχουν ήδη αποφασιστεί και δρομολογηθεί και όχι να οδηγηθεί το Ταμείο σε στασιμότητα ή ακόμη χειρότερα σε πισωγύρισμα.

 

Θεμιτό επίσης θα ήταν να χρησιμοποιηθεί όποια εξειδικευμένη βοήθεια από προθύμους να βοηθήσουν ασφαλισμένους ή ακόμη και από την ίδια την Ε.Τ.Ε. ώστε να συνταχθούν αλγόριθμοι, όπου απαιτείται, δημιουργώντας έτσι μία σταθερή υπολογιστική ή ακόμη και αναλογιστική πλατφόρμα υπολογισμών, πέραν των ήδη προαναφερθέντων.

 

Απαιτείται συνεπώς η χάραξη των γραμμών επί των οποίων θα κινηθεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και η πιστή των τήρηση τόσο από το ίδιο το Δ.Σ. όσο και μέσω του εκτελεστικού του οργάνου, του Προεδρείου.

 

Επιπροσθέτως πρέπει το Δ.Σ. να εξετάζει κάθε νέα και πρωτοπόρα πρόταση η οποία ενδεχομένως να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συντελέσει στην επιβίωση του Ταμείου.

 

 

          ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΚΩΔ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΑΠΑΝΕΣ 2009 ΔΑΠΑΝΕΣ 2010 ΔΑΠΑΝΕΣ 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ 2012 ΔΑΠΑΝΕΣ 2013
31 Ιατρική Περίθαλψη 3.915.657,60 3.682.566,88 4.505.759,78 2.752.301,79 2.626.722,59
32 Φαρμακευτική Περίθαλψη 21.685.319,84 22.046.657,03 22.220.314,29 18.415.266,90 13.954.551,16
33 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 8.304.274,71 11.214.817,67 11.720.311,89 7.722.229,84 9.286.342,76
34 Εργαστηριακή Περίθαλψη 2.917.900,19 3.027.258,27 3.426.128,30 2.103.387,28 2.011.518,19
35 Οδοντιατρική Περίθαλψη 1.917.739,06 1.735.034,87 1.760.814,26 1.521.630,65 1.518.218,26
36 Οπτική Περίθαλψη 1.271.670,16 1.493.967,79 1.474.188,71 1.237.903,92 1.168.497,38
37 Αγορά Εξαρτημάτων 1.252.527,45 1.373.077,18 1.511.036,08 1.123.909,41 1.160.455,81
38 Παροχή Υπηρεσιών 1.052.520,46 1.056.071,62 1.058.836,15 732.501,63 619.235,28
39 Παροχές σε χρήμα 716.663,53 758.713,10 692.648,38 606.257,81 813.858,74
41 Προληπτική Ιατρική 130,00 0,00 5.840,00 0,00 0,00
43 Περίθαλψη Εξωτερικού 179.182,03 1.023.068,20 172.426,88 133.366,11 168.597,53
44 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 2.531.795,18 2.643.413,98 2.754.531,12 2.448.569,94 2.677.694,01
46 Κάρτα Ε & Αποσπασμένοι 45.377,71 54.702,84 267.580,45 152.260,83 37.349,73
51 Άτομα με ειδικές ανάγκες 651.029,51 564.741,23 684.934,83 592.351,66 605.098,71
 Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Α 46.441.787,43 50.674.090,66 52.255.351,12 39.541.937,77 36.648.140,15

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

 

Βασική στήλη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Ά ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΕΤ
7000000000 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ   ΕΤΕ 22.264.414,07 0,00 0,00 0,00 0,00 22.264.414,07
7000000020 ΣΥΜ.ΕΤΕ ΣΥΜΠΛ.ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΚΤ.ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣ 153.498,02 0,00 0,00 0,00 0,00 153.498,02
7000000022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΕ (ΕΠΙΧ.ΣΣ ΕΤΕ 201 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
7000000030 ΣΥΜ.ΕΤΕ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 919.875,46 57.196,00 0,00 0,00 0,00 977.071,46
7000000031 ΣΥΜ.ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 447.655,78 0,00 0,00 0,00 0,00 447.655,78
7000000033 ΣΥΜ.ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ   ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ 236.549,19 0,00 0,00 0,00 0,00 236.549,19
7000000035 ΣΥΜ.ΕΤΕ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2.548.502,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.502,50
7000000037 ΣΥΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 5.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,00
7000000040 ΣΥΜΜ.ΕΘΝΟDATA ΣΕ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΥΣ 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.860,00
7001000000 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕ 12.763.708,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.763.708,42
7001000001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΣΥΕΤΕ 33.269,92 0,00 0,00 0,00 0,00 33.269,92
7001000002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΟDATA 741.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00 741.519,17
7001000003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 230.927,13 0,00 0,00 0,00 0,00 230.927,13
7001000004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ 1.840,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,20
7001000005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ 51.189,62 0,00 0,00 0,00 0,00 51.189,62
7001000006 ΕΙΣΦΟΡΕΣ   ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕ 18.732.837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18.732.837,42
7001000007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ. ΣΥΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕ 13.205,84 0,00 0,00 0,00 0,00 13.205,84
7001000008 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΑΤΥΕ 4.258,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,04
7001000009 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ FACTORS 6.260,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.260,84
7001000010 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΕΤΕ 22.141,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.141,76
7001000020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 61.086,90 0,00 0,00 0,00 0,00 61.086,90
7001000030 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3.996,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996,10
7001000050 ΚΡΑΤΗΣ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘ.ΥΠΑΛ.ΤΥ 349.292,75 0,00 1.273,91 0,00 208,00 350.774,66
7001000090 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Π 1.979,00 15.119,65 0,00 0,00 0,00 17.098,65
7001000091 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.ΟΙΚΟΓΕΝ.ΠΑΡ 80,00 97.176,86 0,00 0,00 0,00 97.256,86
7001000092 ΠΡΟΣΘ.ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ 11.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.255,00
7100000001 ΜΕΛΗ ΤΥΠΕΤ 0,00 0,00 38.853,80 694.617,57 -355,26 733.116,11
7100000002 ΙΔΙΩΤΕΣ 0,00 0,00 714.271,27 0,00 0,00 714.271,27
7100000003 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 0,00 0,00 185.191,10 0,00 8.817,28 194.008,38
7199670000 ΜΕΛΗ ΤΥΠΕΤ – ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 0,00 0,00 -9.523.030,13 -319.249,18 -5.075.438,19 -14.917.717,50
7199710000 ΜΕΛΗ ΤΥΠΕΤ – ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΣΟΔΟ 0,00 0,00 9.523.030,13 319.249,18 5.075.438,19 14.917.717,50
ΕΣΟΔΑ 61.618.651,13 169.492,51 939.590,08 694.617,57 8.670,02 63.431.021,31
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 164.003,95 506.854,14 13.395,43 0,00 9.421,82 693.675,34
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 25.097,15 0,00 0,00 0,00 0,00 25.097,15
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 133.639,22 337,42 3.129,73 598,17 349,70 138.054,24
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 724.726,26 0,00 160.448,12 0,00 0,00 885.174,38
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 103.175,99 490,29 0,00 -788,35 0,00 102.877,93
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ -83.300,29 0,00 -955,10 0,00 0,00 -84.255,39
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -125,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -125,21
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9.415,70 -4.819,61 -23.887,90 -3.640,62 -1.859,99 -24.792,42
ΕΣΟΔΑ 62.695.283,90 672.354,75 1.091.720,36 690.786,77 16.581,55 65.166.727,33
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.679.025,70 532.470,62 7.567.542,79 2.054.349,06 1.577.787,28 16.411.175,45
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 78.671,76 25.392,85 315.697,95 0,00 6.870,00 426.632,56
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.291.141,66 650.163,12 1.003.665,92 132.194,89 21.830,22 3.098.995,81
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 16.235,45 148.271,95 42.938,29 2.503,82 0,00 209.949,51
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 293.342,07 578.475,78 1.164.373,00 516.810,48 329.813,38 2.882.814,71
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 51.933,87 145.525,53 456.849,15 42.111,42 9.549,06 705.969,03
6731000000 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3.175.574,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.574,39
6732000000 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 14.677.635,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677.635,22
6732000001 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΦΑΡΜΑΚ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ -11.933,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.933,77
6732000002 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ) -14.041,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.041,55
6733000000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 7.501.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.501.673,53
6734000000 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2.590.609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590.609,73
6735000000 ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1.459.581,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.581,30
6736000000 ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 895.883,64 0,00 0,00 0,00 0,00 895.883,64
6737000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1.312.089,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312.089,63
6738000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 689.406,34 0,00 0,00 0,00 0,00 689.406,34
6739000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 843.371,16 0,00 0,00 0,00 0,00 843.371,16
6743000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 303.903,10 0,00 0,00 0,00 0,00 303.903,10
6744000000 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.912.474,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912.474,35
6746000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ Ε & ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10
6751000000 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 590.441,08 0,00 0,00 0,00 0,00 590.441,08
ΠΑΡΟΧΕΣ 36.926.747,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36.926.747,25
ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 3.119,89 0,00 3.391.627,64 320.413,68 90.246,04 3.805.407,25
ΕΞΟΔΑ 43.340.217,65 2.080.299,85 13.942.694,74 3.068.383,35 2.036.095,98 64.467.691,57
ΣΥΝΟΛΟ 19.355.066,25 -1.407.945,10 -12.850.974,38 -2.377.596,58 -2.019.514,43 699.035,76
ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   -488.069,64 -3.327.944,25 -2.058.347,40 3.055.923,76  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στο τελικό αποτέλεσμα όλων των επιχειρησιακών περιοχών, έχουν προστεθεί τα τεκμαρτά έσοδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στα έξοδα Διοίκησης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της περιφέρειας καθώς και η λογιστικοποίηση της εκκαθάρισης του 330.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...